งานสัมมนาวิชาการสถาบันฯ ประจำปี 2549

สรุปผลการจัดสัมมนาประจำปี 2549
หัวข้อ “ผู้ประกอบการได้อะไร...จากโครงการด้านกลไกการพัฒนาที่สะอาด: CDM”

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์,หลักสี่ วันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2549  เวลา 09.00 - 09.30 น.

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ซึ่งก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน และภาวะความผิดปกติทางสภาพอากาศที่รุนแรง ส่งผลให้เกิดการแปรปรวนของฤดูกาล ซึ่งส่งผลกระทบต่อทุกชีวิตบนโลก ด้วยเหตุนี้ ประชาคมโลกจึงพยายามแก้ไขปัญหาและหาแนวทางป้องกันผลกระทบที่เกิดจากปัญหาดังกล่าวด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามข้อตกลงในพิธีสารเกียวโต ซึ่งประเทศไทยได้มีส่วนร่วมในการให้สัตยาบันในพิธีสารเกียวโตและได้รับความช่วยเหลือจากประเทศพัฒนาแล้วในการดำเนินโครงการด้านกลไกการพัฒนาที่สะอาด ( Clean Development Mechanism: CDM) สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของโครงการดังกล่าว จึงได้จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ผู้ประกอบการได้อะไร...จากโครงการด้านกลไกการพัฒนาที่สะอาด : CDM” ในวันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2549เพื่อนำเสนอถึงนโยบายและแนวทางที่เกี่ยวข้องกลไกการพัฒนาที่สะอาด รวมถึง เรียนรู้เทคนิคการดำเนินการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการ CDM ในประเทศให้มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินการด้านกลไกการพัฒนาที่สะอาดต่อไป โดยได้รับความร่วมมือจาก 4 องค์กรหลัก ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย NEDO และ JETRO โดย NEDOเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณทั้งหมด

การจัดการสัมมนาเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ผู้ประกอบการได้อะไร...จากโครงการด้านกลไกการพัฒนาที่สะอาด : CDM” มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจและปูพื้นฐานโครงการด้าน CDM แก่ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ทั้งในด้านนโยบาย และการเตรียมการของภาครัฐ รวมถึงลักษณะโครงการที่เข้าข่าย CDM เพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศไทย ในการรองรับกลไกการพัฒนาที่สะอาด รวมถึงนำเสนอรายละเอียดด้านแนวทางการจัดทำรายละเอียดโครงการ (PDD) ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอโครงการ เป็นต้น โดยเป็นการนำเสนอในส่วนของนโยบาย ข้อกำหนด การเตรียมการของภาครัฐ และสถานการณ์การพัฒนาของกลไกการพัฒนาที่สะอาดในประเทศไทยและแนวทางการลงทุนดำเนินโครงการ CDM ในสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตโดยสามารถแบ่งได้เป็น

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

  • สรุปผลการจัดสัมมนาประจำปี 2549

Back to top