ผู้ตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Auditor Eco Factory) (1/62)

การอบรมหลักสูตร

ผู้ตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)

ตามแนวทางข้อกำหนดมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)

ในปี พ.ศ. 2557สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้พัฒนามาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ซึ่งเป็นมาตรฐานแสดงว่าโรงงานที่ได้รับรองนั้นประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมสังคมและเศรษฐกิจให้ดีขึ้นเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ได้ดำเนินการให้การรับรองตั้งแต่ ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน โดยมีการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยรับรองร่วม ซึ่งขณะนี้มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรอง ทั้งหมด 184 แห่ง และในปี 2561 ได้พัฒนาและประกาศใช้ข้อกำหนดมาตรฐานโรงงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)ภายใต้การดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาคู่มือผู้ใช้และคู่มือผู้ตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” เพื่อให้มีความชัดเจน สามารถทำความเข้าใจและตีความได้ง่ายในเชิงปฏิบัติ อันเป็นการสนับสนุนการประยุกต์ใช้ในวงกว้าง
ในทุกประเภทและทุกขนาดอุตสาหกรรม และเพื่อป็นการเพิ่มและพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จึงได้กำหนดจัดการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ตามแนวทางข้อกำหนดมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)ขึ้น โดยท่านใดที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรจะมีสิทธิได้ขึ้นทะเบียนเป็น
ผู้ตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตามที่หน่วยรับรองกำหนดไว้

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องข้อกำหนดมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
(Eco Factory) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเตรียมพร้อม ทบทวน และปรับปรุงการวิธีการตรวจประเมินให้สอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐานต่อไป

3.เพื่อพัฒนาศักยภาพและรับการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจประเมินรายใหม่

การฝึกอบรม

  1. การบรรยายและซักถามปัญหา
  2. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
  3. การฝึกอบรม จำนวน 2 วัน

โดยมีเนื้อหาหลักสูตรการอบรมดังนี้

  1. ข้อกำหนดมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)
  2. แนวทางและวิธีการการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)
  3. ตัวอย่างและการอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)
  4. คุณสมบัติผู้ตรวจประเมินและระบบการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจประเมิน

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรมและเนื้อหาหลักสูตรการอบรม

เป็นที่ปรึกษา หรือบริษัท/หน่วยงานให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐนิเวศ โดยต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์

การรับรองผล

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เข้ารับการฝึกอบรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาตลอดหลักสูตร ร่วมฝึกปฏิบัติและปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายครบถ้วนจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองผลการฝึกอบรม

อัตราค่าลงทะเบียน

-  บุคคลทั่วไป 12,000 บาท/ท่าน (รวม Vat7%)

-  สมาชิก ส.อ.ท. 10,000 บาท/ท่าน (รวม Vat7%)


วิธีการชำระเงิน (กรุณาชำระเงินค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 7 วัน)

-  เงินสดที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซนซี ชั้น 4  

   หรือเช็คสั่งจ่ายในนาม “สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย”

-  โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  เลขที่ 009-1-70874-5

   ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

หมายเหตุ:  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. จัดตั้งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

                  พ.ศ. 2530 ไม่เข้าลักษณะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 39ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

                  จึงไม่เข้าข่ายต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและไม่อยู่ในข่ายต้องถูกหักเสียภาษี ณ ที่จ่าย 3%


วิธีการสำรองที่นั่ง

-  กรอกใบสมัครและส่งมาทาง โทรสาร 0-2345-1266-7 หรือ e-mail: [email protected]

-  สมัครผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม (คลิกใบสมัคร)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณชาญณัฏฐ์  สนั่นเรืองศักดิ์ และคุณสุพิชชา  ดิษฐเจริญ

โทรศัพท์ 0-2345-1261 โทรสาร 0-2345-1266

E-mail: [email protected], [email protected] , [email protected]

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

  • ใบสมัครเข้าร่วมการอบรม

Back to top