ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ (รุ่นที่ 1/62)

เนื้อหาการฝึกอบรม (2 วัน)

-  สถานการณ์มลพิษสิ่งแวดล้อม

-  กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับการจัดการมลพิษโรงงาน

-  ทฤษฎีการบำบัดหรือกำจัดมลพิษ

-  เทคนิคการควบคุมระบบบำบัดหรือกำจัดมลพิษ

 

เอกสารการสมัครฝึกอบรม

-  สำเนาวุฒิการศึกษาขั้นต่ำม. 3 จำนวน 1  ฉบับ

-  สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

 

อัตราค่าลงทะเบียน

-  2,500 บาท/ท่าน  (ค่าลงทะเบียน 2,336.45 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 163.55 บาท)

 

วิธีการชำระเงิน (กรุณาชำระเงินค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 7 วัน)

-  เงินสดที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซนซี ชั้น 4

   หรือเช็คสั่งจ่ายในนาม “สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย”

-  โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  เลขที่ 009-1-70874-5

   ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

หมายเหตุ:  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. จัดตั้งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

                  พ.ศ. 2530 ไม่เข้าลักษณะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 39ท แห่งประมวลรัษฎากร

                  จึงไม่เข้าข่ายต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและไม่อยู่ในข่ายต้องถูกหักเสียภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 

วิธีการสำรองที่นั่ง

-  กรอกใบสมัครและส่งมาทาง โทรสาร 0-2345-1266 หรือ e-mail: [email protected]

-  สมัครผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม (คลิกใบสมัคร)

 

หมายเหตุ

-  เฉพาะหลักสูตรผู้ควบคุมระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ  และผู้ปฏิบัติงานประจำระบบป้องกัน

    สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ  จะมีการสอบประเมินผลการฝึกอบรมในวันสุดท้ายด้วย

-  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมครบ 80% ของเวลาเรียน และมีผลการสอบผ่านเกณฑ์ 60% จะได้รับ

   ใบประกาศนียบัตรจากหน่วยฝึกอบรม เพื่อไปขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำ

   โรงงานกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณชาญณัฏฐ์  สนั่นเรืองศักดิ์ และคุณสุพิชชา  ดิษฐเจริญ

โทรศัพท์ 0-2345-1261 โทรสาร 0-2345-1266

E-mail: [email protected], [email protected] , [email protected]

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

  • ใบสมัครเข้าร่วมการอบรม
  • แผนที่โรงแรม

Back to top