บริษัท ด่านช้าง ไบโอ-เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด จ.สุพรรณบุรี

กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน วันที่ 30 พ.ย.52
หัวข้อ "โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM Project) การผลิตไฟฟ้าชีวมวลและการจัดการสิ่งแวดล้อม"

Back to top