บจก.บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ และ
บจก.อัคคีปราการ จ.สมุทรปราการ

กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน วันที่ 29 ต.ค.52
หัวข้อ "ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการกากอุตสาหกรรมและระบบเตาเผากากอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพสูง"

Back to top