ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ (รุ่นที่ 3/62)

เนื้อหาการฝึกอบรม (5 วัน)

-  สถานการณ์มลพิษสิ่งแวดล้อม

-  กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับการจัดการมลพิษโรงงาน

-  การลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด

-  เทคนิคการวิเคราะห์มลพิษ

-  ทฤษฎีการบำบัดหรือกำจัดมลพิษ

-  เทคนิคการควบคุมระบบบำบัดหรือกำจัดมลพิษ

-  การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

 

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสุขาภิบาลหรือสิ่งแวดล้อม หรือ วิทยาศาสตรบัณฑิต ในทุกสาขาสิ่งแวดล้อม หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต ที่มีเรียนด้านสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต

 

เอกสารการสมัครฝึกอบรม

-  สำเนาวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ วท.บ. หรือ วศ.บ. จำนวน 1  ฉบับ

-  สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ


อัตราค่าลงทะเบียน

-  ค่าลงทะเบียน 6,000 บาท/ท่าน  (ค่าลงทะเบียน 5,607.48 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 392.52 บาท)

 

วิธีการชำระเงิน (กรุณาชำระเงินค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 7 วัน)

-  เงินสดที่ฝ่ายบัญชีและการเงินสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซนซี ชั้น 4

   หรือเช็คสั่งจ่ายในนาม “สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย”

-  โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  เลขที่ 009-1-70874-5

    ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


หมายเหตุ:  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. จัดตั้งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

                  พ.ศ. 2530 ไม่เข้าลักษณะ เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 39ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

                  จึงไม่เข้าข่ายต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและไม่อยู่ในข่ายต้อง ถูกหักเสียภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 

วิธีการสำรองที่นั่ง

-  กรอกใบสมัครและส่งมาทาง โทรสาร 0-2345-1266 หรือ e-mail: [email protected]

-  สมัครผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม (คลิกใบสมัคร)

หมายเหตุ

-  เฉพาะหลักสูตรผู้ควบคุมระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ  และผู้ปฏิบัติงานประจำระบบป้องกัน

   สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ  จะมีการสอบประเมินผลการฝึกอบรมในวันสุดท้ายด้วย

-  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมครบ 80% ของเวลาเรียน และมีผลการสอบผ่านเกณฑ์ 60% จะได้รับ

   ใบประกาศนียบัตรจาก หน่วยฝึกอบรม เพื่อไปสอบขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

   กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณชาญณัฏฐ์  สนั่นเรืองศักดิ์ และคุณสุพิชชา  ดิษฐเจริญ

โทรศัพท์ 0-2345-1261 โทรสาร 0-2345-1266

E-mail: [email protected], [email protected] , [email protected]

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

  • ใบสมัครอบรม
  • แผนที่โรงแรม

Back to top