ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม (รุ่นที่ 2/62)

เนื้อหาการฝึกอบรม (1 วัน)

-  สถานการณ์มลพิษสิ่งแวดล้อม

-  กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับการจัดการมลพิษโรงงาน

-  การจัดการมลพิษโรงงาน

-  อื่นๆ ตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ

 

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร

- ได้รับการแต่งตั้งเป็นระดับผู้จัดการสิ่งแวดล้อมจากบริษัทนั้นๆ

- เป็นผู้จัดการในตำแหน่งอื่น ในบริษัทนั้นๆ


เอกสารการสมัครฝึกอบรม

-  สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ


อัตราค่าลงทะเบียน

-  กรณีจัดอบรมที่กรุงเทพฯ 1,200 บาท/ท่าน (ค่าลงทะเบียน 1,121.50 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 78.50 บาท)

 


วิธีการชำระเงิน (กรุณาชำระเงินค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 7 วัน)

-  เงินสดที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซนซี ชั้น 4

   หรือเช็คสั่งจ่ายในนาม “สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย”

-  โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เลขที่ 009-1-70874-5

   ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


หมายเหตุ:   สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. จัดตั้งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
                     พ.ศ. 2530 ไม่เข้าลักษณะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 39ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
                     จึงไม่เข้าข่ายต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและไม่อยู่ในข่ายต้องถูกหักเสียภาษี ณ ที่จ่าย 3%


วิธีการสำรองที่นั่ง

-  กรอกใบสมัครและส่งมาทาง โทรสาร 0-2345-1266 หรือ e-mail: [email protected]

-  สมัครผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม (คลิกใบสมัคร)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณชาญณัฏฐ์  สนั่นเรืองศักดิ์ และคุณสุพิชชา  ดิษฐเจริญ

โทรศัพท์ 0-2345-1261 โทรสาร 0-2345-1266

E-mail: [email protected], [email protected] , [email protected]

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

  • ใบสมัครอบรม
  • แผนที่โรงแรม

Back to top