โครงการการจัดทำฉลากคาร์บอนสำหรับอุตสาหกรรมยางพารา และอุตสาหกรรมอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2557

หลักการเหตุผล

 

ประเทศไทยนับได้ว่าเป็นประเทศที่มีการผลิตยางพาราเป็นอันดับหนึ่งของโลก เนื่องจากมีสภาพพื้นที่และภูมิอากาศที่เหมาะสมในการปลูกต้นยางพารา โดยเฉพาะในกลุ่มพื้นที่ภาคใต้ที่มีสภาวะที่เหมาะสมในการปลูกยางพาราให้มีคุณภาพดี โดยผลผลิตที่ได้จากยางพาราสามารถนำมาแปรรูปและผลิตเป็นอุตสาหกรรมอื่นๆ ทั้งอุตสาหกรรมกลางน้ำและอุตสาหกรรมปลายน้ำ ทั้งนี้หลังจากช่วงการกรีดน้ำยางแล้ว ไม้ยางพาราสามารถนำมาผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้อีกด้วย นอกจากนี้ ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยยังเป็นที่ตั้งของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารเพื่อการส่งออก เนื่องจากพื้นที่ที่ตั้งอยู่ใกล้ทะเลจึงเป็นแหล่งประมงได้ อุตสาหกรรมยางพารา อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีการผลิตในพื้นที่ภาคใต้ นับได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมส่งออกที่สำคัญของประเทศไทย ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อเศรษฐกิจของประเทศ และในปัจจุบันประเทศคู่ค้าได้เริ่มนำแนวคิดอันสืบเนื่องมาจากภาวะโลกร้อนในลักษณะมาตรการทางสิ่งแวดล้อมมาใช้เป็นเครื่องมือกีดกันทางการค้าจึงเป็นสาเหตุให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยางพาราและอาหารของไทยจะต้องมีการพัฒนาตนเองเพื่อปรับตัวให้ทันกับมาตรการเช่นนี้ในอนาคต  จากแนวคิดของมาตรการทางด้านสิ่งแวดล้อมสมัยใหม่ อุตสาหกรรมดังกล่าวต้องมีการจัดทำข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ผลิตสามารถแสดงให้ผู้บริโภคเห็นได้ในรูปแบบของ ฉลากสิ่งแวดล้อมที่มีพื้นฐานการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment : LCA) ซึ่งจำเป็นจะต้องพิจารณาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียม/จัดหาวัตถุดิบ การผลิต การขนส่ง การใช้งาน จนถึงการกำจัดซาก ดังนั้นการประเมินผลกระทบในลักษณะนี้จำเป็นต้องใช้ข้อมูลผลกระทบของผลิตภัณฑ์พื้นฐานต่างๆ ที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการเตรียมผลิตภัณฑ์ที่จะถึงมือผู้บริโภคต่อไปอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ ผลที่ได้จากการประเมินวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ จะทำให้ผู้ผลิตได้เห็นถึงปริมาณทรัพยากร พลังงานที่ใช้ ปริมาณของเสียที่สูญเสียจากกระบวนการผลิต ทำให้สามารถหาต้นทุนในการผลิตได้ และหาวิธีลดการใช้ทรัพยากร และพลังงานในการผลิตได้ ซึ่งเป็นแนวทางในการช่วยลดต้นทุนการผลิตได้

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดทำเอกสารประกอบการจัดทำฉลากคาร์บอนสำหรับ ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ยางพารา และหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ

2. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการส่งออกสินค้าอาหาร ยางพารา และหรือสินค้าอื่นๆ ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ในการปรับตัวกับมาตรการทางสิ่งแวดล้อมของประเทศคู่ค้า     

 

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยางพารา  หรืออุตสาหกรรมอื่นๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

ขอบเขตการดำเนินการ (โดยย่อ)

1.ให้คำปรึกษาสถานประกอบการนำร่องในการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำบัญชีรายการสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ในการคำนวณค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ อย่างน้อย 20 ผลิตภัณฑ์ (20 สถานประกอบการ)

- สำรวจ รวบรวมข้อมูลพื้นฐานในสถานประกอบการนำร่องที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยข้อมูล การรับวัตถุดิบ การผลิต การขนส่ง การบำบัดน้ำเสีย และระบบสนับสนุนการผลิต เพื่อจัดทำข้อมูลบัญชีรายการสิ่งแวดล้อม

- วิเคราะห์ค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์เป้าหมายของสถานประกอบการนำร่อง 

- เขียนข้อกำหนดเฉพาะผลิตภัณฑ์ประกอบการทำฉลากคาร์บอนสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร ยางพารา หรืออุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งยังไม่มีข้อกำหนดอยู่ก่อน (โดยต้องแสดงไว้ในรายงานในทุกผลิตภัณฑ์)

2.คัดเลือกผู้ทวนสอบ เพื่อให้ผู้ทวนสอบทำการทวนสอบข้อมูลในสถานประกอบการนำร่อง และขอขึ้นทะเบียนรับรองค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์

3.ดำเนินการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอการรับรองฉลากคาร์บอน 

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ

กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยางพารา และอุตสาหกรรมอื่นๆ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความรู้และความพร้อมด้านบุคลากรในการจัดเก็บข้อมูล Life Cycle Inventory (LCI) รายกระบวนการผลิตสำหรับจัดทำรายงานการวิเคราะห์ค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการสมัครขอรับรองผลและขึ้นทะเบียนฉลากจาก อบก.

 

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

24 ก.พ. 2557 ถึง 24 ต.ค. 2557

ผู้ดำเนินการโครงการ

สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา

หน่วยงานสนับสนุนโครงการ

จังหวัดสงขลา

ผู้สนับสนุนงบประมาณ

จังหวัดสงขลา

ผู้รับผิดชอบโครงการ

สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

อัลบั้มภาพ

26March_2-resize.jpg
26March_4-resize.jpg
10April_1-resize.jpg
10April_6-resize.jpg
  • 26March_2-resize.jpg
  • 26March_4-resize.jpg
  • 10April_1-resize.jpg
  • 10April_6-resize.jpg

 

Back to top