โครงการศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการจัดทำบัตรสะสมคะแนนเพื่อส่งเสริมการซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

หลักการเหตุผล

 

  ปัจจุบันประเทศไทยมีกระแสนิยมในสินค้าสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งภาครัฐที่มีนโยบายส่งเสริมให้ภาคประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ในการเลือกซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการรณรงค์สื่อสารให้เห็นถึงความสำคัญต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบันก็เป็นอีกทางที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า เช่น การใช้บัตรสะสมแต้มของห้างสรรพสินค้า คูปองสมนาคุณ เป็นต้น 

   ด้วยเหตุผลดังกล่าว กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จึงร่วมกันจัดทำ “โครงการศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการจัดทำบัตรสะสมคะแนนเพื่อส่งเสริมการซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” เพื่อศึกษาแนวทาง ความเป็นไปได้และความเหมาะสมของบัตร ตลอดจนพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อการซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ความพร้อมของร้านค้า ตลอดจนปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขในการนำไปปฏิบัติจริง ซึ่งนับเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืนต่อไป

 

วัตถุประสงค์

   เพื่อศึกษาความพร้อมและนโยบายในการคัดเลือกสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อจำหน่ายภายในร้าน รูปแบบการจัดจำหน่ายโปรโมชั่นความพร้อมและความคิดเห็นในการจัดทำการส่งเสริมการขายต่างๆ (Promotion) ตลอดจนข้อเสนอแนะอื่นๆ ต่อการจัดทำบัตรสะสมคะแนนเพื่อส่งเสริมการซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

กลุ่มเป้าหมาย

1. กลุ่มสินค้าและบริการที่ได้รับการรับรองฉลากสิ่งแวดล้อม

2. ห้างสรรพสินค้าหรือสถานที่บริการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3. กลุ่มผู้บริโภคภายในประเทศไทย

ขอบเขตการดำเนินการ (โดยย่อ)

   สรุปขั้นตอนการดำเนินโครงการศึกษาแนวทางความเหมาะสมในการจัดทำบัตรสะสมคะแนน เพื่อส่งเสริมการซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีรายละเอียดงานดังนี้

ประโยชน์ที่จะได้รับ

   ร่างโมเดลระบบและรูปแบบที่เหมาะสมของบัตรสะสมคะแนนในการซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

 

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

28 ม.ค. 2557 ถึง 28 พ.ค. 2557

ผู้ดำเนินการโครงการ

สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

หน่วยงานสนับสนุนโครงการ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้สนับสนุนงบประมาณ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้รับผิดชอบโครงการ

สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

อัลบั้มภาพ

photo 2.jpg
photo 5 (2)-resize.jpg
photo 1-resize.jpg
photo 2-resize.jpg
photo 3 (1)-resize.jpg
photo 3-resize.jpg
Document96_Page_2.jpg
Document96_Page_1.jpg
photo 3.jpg
Document96_Page_4.jpg
 • photo 2.jpg
 • photo 5 (2)-resize.jpg
 • photo 1-resize.jpg
 • photo 2-resize.jpg
 • photo 3 (1)-resize.jpg
 • photo 3-resize.jpg
 • Document96_Page_2.jpg
 • Document96_Page_1.jpg
 • photo 3.jpg
 • Document96_Page_4.jpg

 

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

 • ผลสำเร็จของการดำเนินโครงการ
 • รายงานสรุปการศึกษาดูงานต่างประเทศ

Back to top