โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่สู่โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM)

หลักการเหตุผล

สืบเนื่องจากปีงบประมาณ 2554 ได้ดำเนินโครงการต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเหมืองแร่มีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อนโดยการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ให้กับสถานประกอบการนำร่อง 3 แห่ง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการลดภาวะโลกร้อนอย่างต่อเนื่อง ในปี 2555 จึงได้มีการขยายผลโครงการโดยส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานที่มีความพร้อมและมีความต้องการที่จะดำเนินโครงการเพื่อร่วมลดภาวะโลกร้อน ให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในภาคอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จึงร่วมกับ สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงาน ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมของประเทศ ดำเนินโครงการ “พัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่สู่โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) (ประจำปี 2555)”ให้เป็นไปตามแนวทางนโยบายของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ที่มีความสมดุลทั้งด้าน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม และเป็นแนวทางเกื้อหนุนในการสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงเป็นการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานเกิดการดำเนินโครงการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
2. เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานสำหรับการมีส่วนร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรูปแบบการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์

 

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานที่มีความสนใจ และมีความพร้อมในด้านการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์จำนวน 4 ราย

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ

- ผู้ประกอบการนำร่องได้รับความรู้ และเตรียมความพร้อมต่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้
- ผู้ประกอบการนำร่องได้ทราบผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
- ผู้ประกอบการนำร่องทราบแนวทางการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดการใช้พลังงานและนำไปสู่การลดภาวะโลกร้อนได้
- ผู้ประกอบการนำร่องมีความพร้อมสำหรับการยื่นขอฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์กับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

 

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

1 มี.ค. 2555 ถึง 30 ก.ย. 2555

หน่วยงานสนับสนุนโครงการ

สำนักบริหารสิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

Back to top