โครงการการจัดทำฉลากคาร์บอนสำหรับอุตสาหกรรมยางพาราและอุตสาหกรรมอาหาร

วัตถุประสงค์

สถาบันสิ่งแวดล้อมฯ ได้รับมอบหมายจากจังหวัดสงขลา ให้ดำเนินโครงการ “การจัดทำฉลากคาร์บอนสำหรับอุตสาหกรรมยางพาราและอุตสาหกรรมอาหาร” ซึ่งมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินโครงการ ดังนี้

- เพื่อจัดทำเอกสารประกอบการทำฉลากคาร์บอนสำหรับผลิตภัณฑ์ยางพารา และผลิตภัณฑ์อาหาร

- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการส่งออกสินค้ายางพาราและอาหารของกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการปรับตัวต่อมาตรการทางสิ่งแวดล้อมของประเทศคู่ค้า

โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมยางพารา และอุตสาหกรรมอาหารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับฉลากคาร์บอน เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับตัวและเตรียมรับมือกับมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งมีแนวโน้มเป็นมาตรการด้านการค้าในตลาดโลก จึงจำเป็นที่จะต้องให้ความรู้ด้านฉลากคาร์บอนแก่ผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ให้กับผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย ทั้งในด้านการผลิต และข้อได้เปรียบทางการค้าในสภาพการตลาด FTA และ EU

ในการดำเนินโครงการดังกล่าวได้รับทุนสนับสนุนจำนวน 2,800,000 บาท มีระยะเวลาดำเนินการ 6เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือนมีนาคม 2555 และตัวชี้วัดโครงการคือ มีการจัดทำเอกสารประกอบการทำฉลากคาร์บอนสำหรับผลิตภัณฑ์ยางพาราและอาหารจำนวน 10 ผลิตภัณฑ์ และมีผลิตภัณฑ์ได้รับฉลากคาร์บอนจำนวน 5 ผลิตภัณฑ์

 

รายละเอียดอื่นๆ

สถานะปัจจุบัน

- สัมมนาเปิดตัวโครงการเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2554 ณ โรงแรมลีการ์เด้นท์ พลาซ่า สงขลา

- รับสมัครและคัดเลือกสถานประกอบการที่มีความสนใจและความพร้อมในการดำเนินโครงการจำนวน 10 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งประกอบด้วย  
  1. บจก.โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต; น้ำปลาหวานบรรจุขวดแก้ว 225 กรัม ตราตะไคร้
  2. บจก.ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยาม; ปลาแมคเคอแรลในซอสมะเขือเทศ ตราซิลเวอร์เบล ขนาด 155 กรัม
  3. บจก.แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ; ปูอัดบรรจุถุงพลาสติก ขนาด 250 กรัม
  4. บจก.ศิรินันท์ ฟู้ด; มะม่วงสอดไส้ลูกท้อหยี ขนาด 40 กรัม
  5. บจก.ชัยเจริญมารีน (2002) ; ปลาแช่แข็ง
  6. บจก.หาดทิพย์ Coca-cola oneway บรรจุขวดแก้ว 250 มล.
  7. บจก.นิตซุย (ประเทศไทย); ซาชิมิ แซลมอน บรรจุถุงพลาสติกขนาด 600 กรัม
  8. บจก.ไทยฮั้วยางพารา; น้ำยางข้นบรรจุถังขนาด 205 กิโลกรัม
  9. บจก.พาเนล พลัส; Particle board E1 ขนาด 16 มม.
  10. บจก.เซาท์แลนด์รีซอร์ซ; ยางแท่งมาตรฐาน 20 (STR20) แผนการดำเนินงานขั้นต่อไป

- จัดอบรมให้กับบุคลากรของสถานประกอบการนำร่อง ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 โดยรายละเอียดของเนื้อหาจะครอบคลุมถึงหลักการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (LCA) ขั้นตอนการวิเคราะห์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ รวมถึงการดำเนินโครงการจัดทำฉลากคาร์บอนในอุตสาหกรรมยางพาราและอุตสาหกรรมอาหาร

- การให้คำปรึกษาแนะนำกับสถานประกอบการนำร่อง ครั้งที่ 1 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 โดยเป็นการให้คำปรึกษาด้านการกำหนดขอบเขตการวิเคราะห์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ การสำรวจกระบวนการผลิต ปริมาณการใช้ทรัพยากรและพลังงาน ปริมาณผลผลิตที่ได้ ปริมาณของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต ครั้งที่ 2 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 โดยจัดทำข้อมูลบัญชีรายการสารขาเข้าและสารขาออก (Life Cycle Inventory: LCI)ของผลิตภัณฑ์นำร่อง

 

Back to top