โครงการ การศึกษาวิจัยตลาด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการคัดเลือก และพัฒนาข้อกำหนดฉลากเขียว

วัตถุประสงค์

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้มอบหมายให้สถาบันสิ่งแวดล้อมฯ เป็นที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการ “การศึกษาวิจัยตลาดเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการคัดเลือกและพัฒนาข้อกำหนดฉลากเขียว” ซึ่งมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินโครงการ ดังนี้
 
- สำรวจและวิเคราะห์สถานการณ์ของผลิตภัณฑ์ที่มีนัยสำคัญทั้งด้านการตลาด ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และสังคม ตลอดจนนโยบายทั้งในระดับองค์กรและระดับประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดรายชื่อ และลำดับความสำคัญของผลิตภัณฑ์ที่ต้องมีการพัฒนาข้อกำหนดฉลากเขียว และจัดทำข้อมูลพื้นฐานที่เชื่อถือได้เชิงวิทยาศาสตร์ เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก และจัดทำแผนพัฒนาข้อกำหนดฉลากเขียวรองรับการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนแผนส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ
 
- จัดทำแผนที่นำทางในการพัฒนาข้อกำหนดฉลากเขียว บทวิเคราะห์ และผลกระทบในเชิงคุณภาพและ/หรือปริมาณต่อสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ในการขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดเลือกสำหรับประเทศไทย

 

Back to top