โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมของวัสดุพื้นฐาน และพลังงานของประเทศ สำหรับอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและโรงอบไม้

หลักการเหตุผล

เป็นโครงการเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCI database) สำหรับอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและโรงอบไม้ ได้แก่

1) การปลูกไม้ยางพารา
2) การตัดโค่นและการขนส่ง
3) ไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง
4)ไม้ประสาน
5) ไม้อัดประสาน
6) ไม้พาเลท
7) ขี้เลื่อย
8) ปีกไม้

ให้ใช้เป็นฐานข้อมูลกลางของประเทศ และปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ควบคู่กับการเสริมสร้างบุคลากรให้มีความรู้และความเข้าใจในเทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิต และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งโครงการนี้เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงาน 5 หน่วยงาน โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพหลักและเป็นแกนกลางในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับพันธมิตร 4 องค์กรหลัก คือ กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและโรงอบไม้

 

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

1 ธ.ค. 2552 ถึง 31 ส.ค. 2553

ผู้ดำเนินการโครงการ

- สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
- กลุ่มอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและโรงอบไม้ สภาอุตสาหรรมแห่งประเทศไทย

 

หน่วยงานสนับสนุนโครงการ

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)

 

Back to top