โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมของวัสดุพื้นฐาน และพลังงานของประเทศ สำหรับอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ

หลักการเหตุผล

เป็นโครงการเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCI database) สำหรับอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ ได้แก่

1) เยื่อกระดาษชนิดฟอกขาว
2) เยื่อกระดาษชนิดไม่ฟอกขาว
3) กระดาษคราฟท์ชนิดกระดาษทำลอน
4) กระดาษคราฟท์ชนิดกระดาษทำผิวกล่อง
5) กระดาษพิมพ์เขียนชนิดเคลือบผิว
6) กระดาษพิมพ์เขียนชนิดไม่เคลือบผิว
7) กระดาษแข็งหรือกระดาษดูเพล็กซ์
8) กระดาษหนังสือพิมพ์ให้ใช้เป็นฐานข้อมูลกลางของประเทศ

และปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ควบคู่กับการเสริมสร้างบุคลากรให้มีความรู้และความเข้าใจในเทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิตและใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งโครงการนี้เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงาน 5 หน่วยงาน โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพหลักและเป็นแกนกลางในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับพันธมิตร 4 องค์กรหลัก คือ กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ

 

ผู้ดำเนินการโครงการ

- สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
- ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) 

 

หน่วยงานสนับสนุนโครงการ

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)

 

Back to top