โครงการส่งเสริมการใช้คาร์บอนฟุตพริ้นของผลิตภัณฑ์ด้าน ผลิตภัณฑ์กระดาษ ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์วัสดุคอมโพสิต และผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

หลักการเหตุผล

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน: อบก.) ได้จัดทำ “โครงการส่งเสริมการใช้คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์”ซึ่งเป็นโครงการนำร่องภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการความร่วมมือทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) ของผลิตภัณฑ์สำหรับประเทศไทย”ระหว่าง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลบัญชีรายการสิ่งแวดล้อมฯ ของประเทศไทย (Thai National LCI Database) เทคนิคด้านการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA) ในการเพิ่มขีดความสามารถการผลิตและแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย ผ่านเทคนิคการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (คาร์บอนฟุตพริ้นท์) ของผลิตภัณฑ์นำร่องทั้ง 25 ผลิตภัณฑ์ของโครงการ โดยสถาบันฯ รับผิดชอบในการดำเนินโครงการ 8 ผลิตภัณฑ์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้าย ผลิตภัณฑ์กระดาษ ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์วัสดุคอมโพสิต และผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ด้าน ผลิตภัณฑ์กระดาษ ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์วัสดุคอมโพสิต และผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

 

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

1 ส.ค. 2552 ถึง 30 มิ.ย. 2553

ผู้ดำเนินการโครงการ

- สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
- องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

 

หน่วยงานสนับสนุนโครงการ

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)

 

Back to top