โครงการ “ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ”

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และผู้ประกอบการได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่เป้นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้สนใจได้มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3. เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไปสู่หน่วยงานทุกภาคส่วน 
4. เพื่อจัดทำร่างแผนส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมปี 2555-2558

 

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และผู้ประกอบการสินค้าและบริการที่มีข้อกำหนดของกรมควบคุมมลพิษ จำนวน 17 ประเภท และ อยู่ระหว่างการจัดทำข้อกำหนดจำนวน 12 ประเภท รวมทั้งสิ้น 29 ประเภทดังนี้
1.กระดาษคอมพิวเตอร์ และกระดาษสีทำปก 
2.กระดาษชำระ 
3.กล่องใส่เอกสาร 
4.เครื่องถ่ายเอกสาร 
5.เครื่องพิมพ์ 
6.ซองบรรจุภัณฑ์ 
7.สมุด 
8.เครื่องโทรสาร 
9.ปากกาไวท์บอร์ด 
10.ผลิตภัณฑ์ลบคำผิด 
11.แฟ้มเอกสาร 
12.ตลับหมึก 
13.คอมพิวเตอร์ 
14.หลอดฟลูออเรสเซนส์ 
15.เครื่องปรับอากาศ
16.บริการทำความสะอาด 
17.บริการโรงแรม 
18.บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
19.บริการงานพิมพ์ 
20.สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง 
21.สถานีบริการรถยนต์ 
22.น้ำมันเชื้อเพลิง 
23.น้ำมันหล่อลื่น 
24.รถยนต์ 
25.แบตเตอรี่ปฐมภูมิ 
26.ถังพลาสติกรองรับมูลฝอย 
27.เครื่องเรือนไม้ 
28.เครื่องเรือนเหล็ก 
29.สีทาอาคาร

 

Back to top