โครงการ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ ( MIS ) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ (Eco-efficiency) ในภาคอุตสาหกรรม (MIS for SMI)

หลักการเหตุผล

กลุ่มอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ Small and Medium Industry (SMI) ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีจำนวนกว่าร้อยละ 85 ของประเทศ และเป็น กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตาม SMI เป็นกลุ่มที่มีเงินทุนที่ไม่สูง จึงมีข้อจำกัดในการที่จะใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบภายในโรงงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และส่วนใหญ่ยังคงประสบปัญหาในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพ ด้วยสาเหตุหลักมาจากการขาดระบบการบริหารจัดการที่ดีและได้มาตรฐาน ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาและการสนับสนุนการบริหารจัดการภายในโรงงานอุตสาหกรรมด้วยระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System: MIS) สำหรับการวิเคราะห์ และแปลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบ จะเป็นปัจจัยสำคัญ สำหรับการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล จะสามารถนำไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้อง อันจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการบริหารจัดการ และช่วยให้ผู้บริหารของโรงงานอุตสาหกรรมมีเครื่องมือในการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเชิงเศรษฐนิเวศ (Eco-efficiency) โดยถือเป็นแนวทางที่ที่จะทำให้โรงงานอุตสาหกรรมสามารถปรับตัวให้อยู่รอดได้ ภายใต้สถานการณ์ที่มีการแข่งขันสูงดังเช่นที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน

 

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างการควบคุมและการบริหารจัดการของภาคอุตสาหกรรม โดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) ในการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ และแปรผลข้อมูล ด้านประสิทธิภาพการผลิต การใช้ทรัพยากรและพลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด การใช้ข้อมูลที่วิเคราะห์ได้จากระบบ MIS เพื่อนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ (Eco-efficiency) ของโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับสถานประกอบการอุตสาหกรรมในการดำเนินงานด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย

 

ขอบเขตการดำเนินการ (โดยย่อ)

ดำเนินการศึกษาและพัฒนา Software เพื่อจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบริหารจัดการ ( Database Management System : DMS ) สำหรับอุตสาหกรรมน้ำยางข้นและอุตสาหกรรมสีข้าวหรือสีข้าวนึ่ง เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับ โรงงานนำร่องจำนวนไม่น้อยกว่าสาขาละ 8 โรงงาน รวมทั้ง จัดทำคู่มือการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) สำหรับอุตสาหกรรมรายสาขา เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติในการนำ MIS ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ

 

Back to top