โครงการ พัฒนาเครื่องมือตรวจวัดมลพิษอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาระบบเชื่อมโยงสัญญาณที่เหมาะสมกับภาคอุตสาหกรรมไทย

หลักการเหตุผล

ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2549 (ฉบับที่ 3) ที่กำหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมที่มีการระบายน้ำทิ้งตั้งแต่ 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวันขึ้นไป ต้องดำเนินการติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษสำหรับการตรวจวัดมลพิษระยะไกล ซึ่งส่วนใหญ่ต้องนำเข้าจากด่างประเทศและมีราคาแพงนั้น กรมโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเล็งเห็นถึงปัญหาและความสำคัญดังกล่าว จึงมอบหมายให้สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการโครงการพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบการตรวจวัดมลพิษอย่างต่อเนื่องที่เหมาะสมกับภาคอุตสาหกรรมไทยขึ้น

 

วัตถุประสงค์

-  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบและเลือกเทคโนโลยีเครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษฯ สำหรับการตรวจวัดการระบายมลพิษน้ำ BOD และหรือ COD อย่างต่อเนื่องแบบอัตโนมัติ ที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและประเภทอุตสาหกรรมในประเทศ
-  เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจวัดคุณภาพน้ำค่า BOD และหรือ COD อย่างต่อเนื่องแบบอัตโนมัติ และจัดสร้างวัสดุชิ้นงานองค์ประกอบเครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษฯ ตรวจวัดค่า BOD และหรือ COD อย่างต่อเนื่องแบบอัตโนมัติต้นแบบที่จะผลิตขึ้นใช้เองในประเทศ

 

ขอบเขตการดำเนินการ (โดยย่อ)

ออกแบบเครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษฯ ตรวจวัดค่า BOD และหรือ CODอย่างต่อเนื่องแบบอัตโนมัติ รวมทั้งพัฒนาระบบเชื่อมโยงสัญญาณข้อมูล จากเครื่องมือตรวจวัด BOD และหรือ COD เป็นสัญญาณทางไฟฟ้าแบบ Analog Input 4-20mA หรือสัญญาณทางไฟฟ้าแบบอื่นหรือสัญญาณแบบดิจิตอล โดยเครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษฯ ที่ออกแบบนั้น จะครอบคลุมรายละเอียดในส่วนตรวจวัดส่วนอ่านค่าการตรวจวัด ส่วนประมวล และการจัดเก็บข้อมูล ส่วนการควบคุมเครื่อง ส่วนระบบการรับส่งสัญญาณข้อมูลจากเครื่องตรวจวัด และส่วนอื่นๆ ที่มีความจำเป็นต่อตัวเครื่อง รวมทั้ง ผลิตวัสดุชิ้นงานตัวอย่างในส่วนที่จำเป็นต้องดำเนินจัดสร้างขึ้นเอง และจัดหาวัสดุชิ้นงานส่วนอื่นๆ เพิ่มเติม และพัฒนาระบบการแปลงสัญญาณข้อมูลจากเครื่องมือตรวจวัด BOD และหรือ COD เพื่อการรับส่งสัญญาณข้อมูลผ่านระบบสื่อสารคมนาคมทั้งทางระบบโทรศัพท์และระบบอินเตอร์เน็ท

รวมถึง เครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษฯนั้น สามารถตรวจวัดค่า BOD และหรือ COD อย่างต่อเนื่องแบบอัตโนมัติ กับสารละลายมาตรฐานสังเคราะห์ ที่ระดับความเข้มข้นตามมาตรฐานน้ำทิ้งระบายออกนอกโรงงาน (BOD ที่ความเข้มข้น 20 และ 60 มิลลิกรัมต่อลิตร หรือ COD ที่ความเข้มข้น 120 และ 400 มิลลิกรัมต่อลิตร) โดยต้องมีค่าความคาดเคลื่อนของการตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบ ให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม พ.ศ. 2550 และทดสอบระบบการแปลงสัญญาณข้อมูล และการรับส่งสัญญาณข้อมูลผ่านระบบสื่อสารคมนาคม

 

Back to top