โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมของวัสดุพื้นฐาน และพลังงานของประเทศ สำหรับอุตสาหกรรมเคมี

หลักการเหตุผล

สถาบันฯ ร่วมกับ 4 หน่วยงานหลัก ได้แก่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ดำเนินโครงการพัฒนาฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมของวัสดุพื้นฐาน และพลังงานของประเทศ (National Life Cycle Inventory Database Development) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อจัดทำฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมของวัสดุพื้นฐานและพลังงาน และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในเรื่องการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ซึ่งสถาบันฯ รับผิดชอบในการจัดทำฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมเคมี

 

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมของวัสดุพื้นฐาน และพลังงาน สำหรับอุตสาหกรรมเคมีของประเทศไทย โดยเน้นข้อมูล 15 ฐานข้อมูล ดังนี้ Hydrochloric acid (HCl), Carbon Black, Silicon Dioxide (SiO2), Sodium Sulfite (Na2SO3), Hydrogen Peroxide (H2O2), Sulfuric acid (H2SO4), Calcium Carbonate (CaCO3), Sodium Hydroxide (NaOH), คลอรีนเหลว, กรดซิตริก (Citric acid), กรดอะซีติก (Acetic acid), ปุ๋ยเคมีเชิงผสม, สารกำจัดแมลง (Insecticide), สารกำจัดโรคพืช (Fungicide) และสารกำจัดวัชพืช (Herbicide)

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ

จากการดำเนินการโครงการ สถาบันฯ สามารถจัดทำบัญชีรายการสิ่งแวดล้อมของสารขาเข้า (Input) และสารขาออก (Output) โดยเฉลี่ยของทั้ง 15 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งสถาบันฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง จากสถานประกอบการอุตสาหกรรมเคมี ที่ได้ให้การสนับสนุนข้อมูลสำหรับการดำเนินโครงการครั้งนี้ทั้งสิ้นกว่า 40 บริษัท และได้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับโดยใช้วิธีที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ก่อนที่จะนำข้อมูลลงสู่ฐานข้อมูลบัญชีรายการสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย (National LCI Database) ต่อไป

 

ผู้ดำเนินการโครงการ

- สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
- ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) 

 

หน่วยงานสนับสนุนโครงการ

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)

 

Back to top