โครงการพัฒนาส่งเสริมการใช้ทรัพยากรแร่ และโลหะหมุนเวียน เพื่อการพัฒนาอย่างมีดุลยภาพ

หลักการเหตุผล

เป็นโครงการเพื่อดำเนินการศึกษา และรวบรวมข้อมูลของเสียหรือของเหลือใช้จากภาคอุตสาหกรรมพื้นฐานและอุตสาหกรรมเหมืองแร่อย่างน้อย 8 ชนิดซึ่งมีศักยภาพและความเป็นไปได้ในการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ หรือนำไปเป็นวัตถุดิบตลอดจนปัจจัยการผลิตสำหรับภาคอุตสาหกรรมอื่น ส่งเสริมการนำของเสียของเหลือใช้จากภาคอุตสาหกรรมพื้นฐานและอุตสาหกรรมเหมืองแร่ไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิตสำหรับภาคอุตสาหกรรมอื่นเพื่อสร้างความมั่นคงด้านวัตถุดิบให้แก่ภาคอุตสาหกรรมได้อย่างเป็นรูปธรรมและสร้างแรงจูงใจ และแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมพื้นฐานและอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ด้านการบริหารจัดการของเสียหรือวัสดุเหลือใช้ ตามหลักการ 3Rs รวมถึงการจัดทำแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)สำหรับการบริหารจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้ ตามหลักการ 3Rs

 

กลุ่มเป้าหมาย

หน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาชน

 

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

1 มี.ค. 2552 ถึง 28 ก.พ. 2553

หน่วยงานสนับสนุนโครงการ

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

 

Back to top