โครงการ Facilitating Environmental Management and Investment by Polluting Industry (FEMIPI) in Thailand

วัตถุประสงค์

เพื่อนำความรู้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย มาประยุกต์ใช้กับระบบการจัดการน้ำเสียของกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้มีค่าใช้จ่ายน้อยลง แต่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมีรูปแบบที่เหมาะสมกับท้องถิ่น รวมทั้งมีการเสริมสร้างความรู้ด้านการจัดการน้ำเสียให้กับโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความเข้าใจและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก EU ภายใต้ Asia-Invest II Programme 

 

กลุ่มเป้าหมาย

(1) กลุ่มอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรม SMEs ที่มีน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิต
(2) และ (3) กลุ่มผู้ผลิตและผู้ขายระบบการจัดการน้ำเสีย  ที่ปรึกษา นักวิจัย และผู้ที่สนใจในเรื่องระบบการจัดการน้ำเสีย

 

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

1 พ.ค. 2551 ถึง 30 เม.ย. 2553

ผู้ดำเนินการโครงการ

- สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
- หอการค้าเยอรมัน-ไทย 
- Aqua Europa AISBL ประเทศเบลเยียม 
- The Institute for Environmental Engineering and Management at the Private University of Witten/ Herdecke GmbH (IEEM) ประเทศเยอรมนี 

 

หน่วยงานสนับสนุนโครงการ

European Commission (EC) 

 

Back to top