โครงการติดตาม และประเมินผลระบบบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานในประเทศไทย

หลักการเหตุผล

เป็นโครงการสำรวจด้วยการสัมภาษณ์โดยตรง และการใช้แบบสอบถามกลุ่มเป้าหมายเพื่อติดตามและประเมินผลประเมินประโยชน์ที่ผู้ประกอบการได้รับ จากการที่โรงงานต้องมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมพ.ศ. 2545 เรื่องการกำหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสียมลพิษ หรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กำหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานประจำ และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมดูแลสำหรับป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2545 ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก Japan Environmental Management Association for Industry(JEMAI)

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายที่ทำการสำรวจประกอบด้วย
(1) ผู้บริหารขององค์กร
(2) ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
(3) ผู้ควบคุมประจำระบบบำบัดมลพิษ 
(4) ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบป้องกันมลพิษ รวมทั้งสิ้น 410 บริษัท

 

Back to top