โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างขีดความสามารถบุคลากรด้าน Life Cycle Assessment (LCA)

หลักการเหตุผล

เป็นโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment, LCA) สำหรับผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ ได้รับทราบถึงความสำคัญ แนวทางปฏิบัติของการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ อันจะส่งผลให้เกิดการเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพิ่มขีดความสามารถทางด้านการค้าในตลาดการค้าเสรี ควบคู่ไปกับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่ต้องขยายตัวเพิ่มขึ้นตามแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนสืบไป

โดยมีการจัดฝึกอบรมทั้งสิ้น 5 พื้นที่ได้แก่
1. พื้นที่ภาคกลาง : กรุงเทพมหานคร
2. พื้นที่ภาคตะวันออก : จังหวัดชลบุรี
3. พื้นที่ภาคเหนือ : จังหวัดเชียงใหม่
4. พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จังหวัดขอนแก่น
5. พื้นที่ภาคใต้ : จังหวัดสงขลา

 

กลุ่มเป้าหมาย

1. หน่วยงานภาครัฐ 
2. ภาคอุตสาหกรรม 

 

หน่วยงานสนับสนุนโครงการ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

 

Back to top