โครงการ “ความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีและการฝึกอบรมระบบการจัดการข้อมูลแบบยุโรป เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs ของไทย” (MIS)

หลักการเหตุผล

เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณบางส่วนจากสหภาพยุโรป มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย (SMEs) โดยเน้นระบบการจัดการข้อมูล (Management Information System, MIS) การปรับใช้ความรู้ในการจัดการทางธุรกิจแบบยุโรป ผ่านโครงการโรงงานนำร่อง (local showcases) รวมถึงการก่อตั้งเครือข่ายกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ และความร่วมมือในระดับนานาชาติ เพื่อให้โครงการเกิดความยั่งยืนสืบไป

โดยมีภาคีร่วมดำเนินโครงการ 3 แห่ง ประกอบด้วย
(1) สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (F.T.I.)
(2) Asian Society for Environmental Protection (ASEP) และ
(3) Fraunhofer Institute for Factory Operation and Automation (IFF)

 

 

Back to top