โครงการการส่งเสริมการประเมินประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศน์

หลักการเหตุผล

กลุ่มอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ Small and Medium Industry (SMI) เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีจำนวนกว่าร้อยละ  85  ของประเทศ  และเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม  อย่างไรก็ตาม SMI เป็นกลุ่มที่มีเงินทุนที่ไม่สูง จึงไม่มีเงินทุนที่จะใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบภายในโรงงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและส่วนใหญ่ยังคงประสบปัญหา และมีข้อจำกัดในการเพิ่มประสิทธิภาพ และผลิตภาพ  ด้วยสาเหตุหลักมาจากการขาดระบบการบริหารจัดการที่ดีและได้มาตรฐาน  ด้วยเหตุนี้การนำระบบสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้  สำหรับการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์  และประมวลผลข้อมูล  จะสามารถนำไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้อง  อันจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการบริหารจัดการ  และช่วยให้ผู้บริหารของโรงงานอุตสาหกรรมมีเครื่องมือในการบริหารจัดการ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเชิงเศรษฐนิเวศน์ (Eco-efficiency) โดยถือเป็นแนวทางที่ดีที่จะช่วยให้โรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างการควบคุมและการบริหารจัดการของภาคอุตสาหกรรม โดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) ในการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ และแปรผลข้อมูล ด้านประสิทธิภาพการผลิต การใช้ทรัพยากรและพลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2. เพื่อใช้ข้อมูลที่วิเคราะห์ได้จากระบบ MIS สำหรับนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศน์ (Eco-efficiency) ของโรงงานอุตสาหกรรม

3. เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับสถานประกอบการอุตสาหกรรมในการดำเนินงานด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย

กลุ่มเป้าหมาย

อุตสาหกรรมอาหาร (อุตสาหกรรมผลิตน้ำผักและผลไม้)

ประโยชน์ที่จะได้รับ

1. โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMI) รายอุตสาหกรรมเป้าหมายมีการนำเครื่องมือการจัดการเชิงเศรษฐนิเวศน์  (Eco-Efficiency)  โดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  (MIS)  ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและป้องกันมลพิษอย่างมีประสิทธิภาพ ในเบื้องต้นไม่น้อยกว่า 8 โรงงาน

2. ได้ Software เพื่อจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบริหารจัดการ (Database Management System : DMS) สำหรับอุตสาหกรรมรายสาขาเป้าหมายได้รับการพัฒนาให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถใช้งาน

3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับการเผยแพร่รูปแบบและแนวทางการใช้ระบบสารสนเทศ  เพื่อการจัดการภายในโรงงานอุตสาหกรรม

หน่วยงานสนับสนุนโครงการ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ผลสำเร็จของโครงการ

เอกสารสรุปการดำเนินโครงการ

อัลบั้มภาพ

IMG_9454-resize.jpg
IMG_9412-resize.jpg
IMG_0647-resize.jpg
DSC_0143-resize.jpg
DSC_0132-resize.jpg
DSC_0112-resize.jpg
DSC_0076-resize.jpg
DSC_0071-resize.jpg
DSC_0020-resize.jpg
 • IMG_9454-resize.jpg
 • IMG_9412-resize.jpg
 • IMG_0647-resize.jpg
 • DSC_0143-resize.jpg
 • DSC_0132-resize.jpg
 • DSC_0112-resize.jpg
 • DSC_0076-resize.jpg
 • DSC_0071-resize.jpg
 • DSC_0020-resize.jpg

 

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

 • สรุปผลการดำเนินงานโครงการ MIS
 • แนวคิดการประเมินประสิทธิภาพฯ
 • การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ (1)
 • การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ (2)

Back to top