โครงการเครื่องมือคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับผลิตภัณฑ์เกษตรและ อาหาร “FOODprint® Calculator”

หลักการเหตุผล

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon footprint) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันเป็นสาเหตุหลักของภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังนั้น การแสดงข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ด้วยฉลากคาร์บอน (Carbon labeling) ซึ่งแสดงออกมาในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า จึงเป็นกลไกขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ โดยอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีการใช้พลังงานค่อนข้างสูงทั้งในการผลิตและบริโภค อีกทั้งยังเป็นผลิตภัณฑ์พื้นฐานที่สำคัญของผู้บริโภคทุกคน จึงควรส่งเสริมให้วิเคราะห์คาร์บอนฟุตพริ้นท์และติดฉลากคาร์บอน เพื่อให้ผู้บริโภคทราบข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์อันเป็นการกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมในการช่วยลดผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ

การพัฒนาโครงการเครื่องมือคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ “FOODprint®” สามารถรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากกิจกรรมการผลิตของบริษัทผู้ดำเนินการวิเคราะห์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ และจัดหาข้อมูลทุติยภูมิที่ใช้ในการสนับสนุนการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ตลอดจนสูตรคำนวณสำเร็จรูปในตารางแผ่นคำนวณ เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงมือปฏิบัติคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของภาคอุตสาหกรรม

วัตถุประสงค์

1. พัฒนาเครื่องมือคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร “FOODprint®” เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงมือปฏิบัติคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร

2. ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เครื่องมือคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร “FOODprint®” ประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและกำหนดเป้าหมายในการจัดการเพื่อลดปริมาณการปล่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. สร้างศักยภาพทางเทคนิคให้กับบุคลากรอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารของประเทศไทย ให้มีความรู้และสามารถดำเนินการวิเคราะห์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้เอง อันเป็นการเตรียมความพร้อมดำเนินการคาร์บอนฟุตพริ้นท์และฉลากคาร์บอน

กลุ่มเป้าหมาย

บริษัทผู้แปรรูป บริษัทผู้จำหน่ายวัตถุดิบ หรือ บริษัทผู้จำหน่ายภาชนะบรรจุ สำหรับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ได้แก่ อุตสาหกรรมการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง และเพาะเลี้ยง โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกโรงงานสาธิต ดังนี้

    -  ความสำคัญของผลิตภัณฑ์ตัวอย่างต่อการส่งออกไปยังสหภาพยุโรป

    -  ความจำเป็นในการเตรียมความพร้อมดำเนินการคาร์บอนฟุตพริ้นท์และฉลากคาร์บอน

    -  นโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัทเกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก

    -  ความพร้อมของระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ต้องการใช้ในการวิเคราะห์คาร์บอนฟุตพริ้นท์

    -  ความร่วมมือจากผู้จำหน่ายวัตถุดิบและภาชนะบรรจุใช้ในการวิเคราะห์คาร์บอนฟุตพริ้นท์

    -  ประสบการณ์ด้านการประเมินวัฏจักรชีวิต คาร์บอนฟุตพริ้นท์ การตรวจวัดพลังงาน หรืออื่นๆ

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ

1. บุคลากรของบริษัทโครงการสาธิต มีองค์ความรู้และประสบการณ์เชิงปฏิบัติในการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทโครงการสาธิตในความเป็นผู้นำด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จากการร่วมเป็นบริษัทโครงการสาธิต

2. บริษัทโครงการสาธิต สามารถใช้ผลการวิเคราะห์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ สามารถใช้ผลการวิเคราะห์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ในการกำหนดเป้าหมายในการจัดการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้ง จำแนกขั้นตอนและกิจกรรมที่ควรปรับปรุง

3. บริษัทโครงการสาธิต มีข้อมูลค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์เบื้องต้นสำหรับตัดสินใจดำเนินการขอรับรองผลและขึ้นทะเบียนติดฉลากคาร์บอน

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

15 ม.ค. 2554 ถึง 15 เม.ย. 2556

ผู้ดำเนินการโครงการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สถาบันอาหาร และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

หน่วยงานสนับสนุนโครงการ

EU

ผู้สนับสนุนงบประมาณ

EU

ผู้รับผิดชอบโครงการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

 

Back to top