โครงการที่ผ่านมา

โครงการฝึกอบรม เรื่อง “การบริหารจัดการเพื่อลดการระบายมลพิษอากาศหลัก

เป็นโครงการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดระยองและพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง ในด้านการบริหารจัดการมลพิษทางอากาศ ข้อกำหนด ก...
Update: 1 ม.ค. 2550 View: 535

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างขีดความสามารถบุคลากรด้าน Life Cycle Assessme

เป็นโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment, LCA)...
Update: 1 ม.ค. 2550 View: 1236

โครงการ “ความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีและการฝึกอบรมระบบการจัดการข้อมูล

เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณบางส่วนจากสหภาพยุโรป มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย (SMEs)...
Update: 1 ม.ค. 2550 View: 522

โครงการติดตาม และประเมินผลระบบบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานใน

เป็นโครงการสำรวจด้วยการสัมภาษณ์โดยตรง และการใช้แบบสอบถามกลุ่มเป้าหมายเพื่อติดตามและประเมินผลประเมินประโยชน์ที่ผู้ประกอบการได้รับ...
Update: 11 ม.ค. 2549 View: 477

โครงการการจัดทำระบบการจัดการคุณภาพอากาศ ( The Establishment of Air

เป็นโครงการเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการปัญหามลพิษอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรม อย่างมีระบบ โดยการจัดทำฐานข้อมูลการระบายอากาศเสีย...
Update: 4 ม.ค. 2549 View: 562

โครงการสัมมนาเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติการประจำปี หัวข้อ“ผู้ประกอบการ

เป็นโครงการเพื่อให้ผู้ประกอบการทราบถึงนโยบาย ข้อกำหนดและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องตามขั้นตอนของการดำเนินงานตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด...
Update: 1 ม.ค. 2549 View: 413

โครงการพัฒนาส่งเสริมชุมชนอุตสาหกรรมพื้นฐาน และอุตสาหกรรมเหมืองแร่

วัตถุประสงค์เพื่อจัดทำกรอบแผนการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้สอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่สู่ความเป็นอุตสาหกรรมนิเวศน์...
Update: 1 ม.ค. 2548 View: 445

โครงการเพื่อยกระดับการพัฒนาเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใน 8 จังหว

ระยะเวลา : 7 ธ.ค. 2559 ถึง 7 ก.ย. 2560
Update: 30 พ.ย. 542 View: 1922

โครงการประเมินและการยอมรับการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศโดยภาคีต่าง

ระยะเวลา : 25 ก.ค. 2559 ถึง 20 ก.พ. 2560
Update: 30 พ.ย. 542 View: 1150

โครงการดำเนินการตามแผนแม่บทการพัฒนาเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ระยะเวลา : 5 ม.ค. 2558 ถึง 5 ต.ค. 2558
Update: 30 พ.ย. 542 View: 1768

โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ระยะเวลา : 26 ธ.ค. 2557 ถึง 26 ก.ย. 2558 โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 10 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ขอนแก่น นครราชสีมา สระบุรี ราชบ...
Update: 30 พ.ย. 542 View: 1377

โครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม

ระยะเวลา : 20 ธ.ค. 2555 ถึง 15 พ.ย. 2556
Update: 30 พ.ย. 542 View: 2020

โครงการการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ : LCA

ปัจจุบันการเติบโตและขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ...
Update: 30 พ.ย. 542 View: 4273

โครงการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน และการ

การจัดฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานและการตรวจติดตามประสิทธิภาพของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม...
Update: 30 พ.ย. 542 View: 4688

 Page: 3 of 3