โครงการที่ผ่านมา

โครงการวิจัยและพัฒนาการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคสินค้า และบริการที

ระยะเวลา : 3 มี.ค. 2557 ถึง 29 ส.ค. 2557
Update: 4 พ.ย. 2557 View: 12306

โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ระยะเวลา : 16 มิ.ย. 2557 ถึง 16 เม.ย. 2558
Update: 16 มิ.ย. 2557 View: 11937

โครงการจัดทำแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เพื่อ Green Supply

ระยะเวลา : 27 พ.ค. 2557 ถึง 22 ธ.ค. 2557
Update: 27 พ.ค. 2557 View: 6116

โครงการศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการจัดทำบัตรสะสมคะแนนเพื่อส่งเสริมการซ

ระยะเวลา : 28 ม.ค. 2557 ถึง 28 พ.ค. 2557 เพื่อศึกษาแนวทาง ความเป็นไปได้และความเหมาะสมของบัตรสะสมคะแนน เพื่อส่งเสริมการซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม...
Update: 4 เม.ย. 2557 View: 6692

โครงการการจัดทำฉลากคาร์บอนสำหรับอุตสาหกรรมยางพารา และอุตสาหกรรมอื่นๆ

ระยะเวลา : 24 ก.พ. 2557 ถึง 24 ต.ค. 2557
Update: 24 ก.พ. 2557 View: 4636

โครงการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

ระยะเวลา : 11 เม.ย. 2556 ถึง 11 พ.ย. 2556
Update: 6 ธ.ค. 2556 View: 3858

โครงการจัดทำแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เพื่อ Green Su

ระยะเวลา : 2 พ.ค. 2556 ถึง 29 พ.ย. 2556
Update: 28 พ.ค. 2556 View: 4109

โครงการการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุ

ระยะเวลา : 3 ธ.ค. 2556 ถึง 20 ต.ค. 2557
Update: 12 มี.ค. 2556 View: 7237

โครงการการจัดทำฉลากคาร์บอนสำหรับอุตสาหกรรมยางพารา และอุตสาหกรรมอื่นๆ

ระยะเวลา : 19 ก.พ. 2556 ถึง 16 ก.ย. 2556
Update: 19 ก.พ. 2556 View: 2005

โครงการบริหารจัดการความปลอดภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายภาคอุตสาหกรรม

ระยะเวลา : 1 เม.ย. 2555 ถึง 31 ธ.ค. 2555 สารเคมีและวัตถุอันตรายเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญในภาคการผลิต และเป็นตัวบ่งชี้ถึงความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม...
Update: 4 ม.ค. 2555 View: 5633

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเชิงพื้นที่ (Eco Industrial Complex)

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเชิงพื้นที่ (Eco Industrial Complex) ภายใต้ค่าใช้จ่ายการพัฒนาสู่อุตสาหกรรมสีเขียว...
Update: 4 ม.ค. 2555 View: 4963

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่สู่โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM)

ระยะเวลา : 1 มี.ค. 2555 ถึง 30 ก.ย. 2555 สืบเนื่องจากปีงบประมาณ 2554 ได้ดำเนินโครงการต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเหมืองแร่มีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อน...
Update: 3 ม.ค. 2555 View: 1234

โครงการการจัดทำฉลากคาร์บอนสำหรับอุตสาหกรรมยางพาราและอุตสาหกรรมอาหาร

สถาบันสิ่งแวดล้อมฯ ได้รับมอบหมายจากจังหวัดสงขลา ให้ดำเนินโครงการ “การจัดทำฉลากคาร์บอนสำหรับอุตสาหกรรมยางพาราและอุตสาหกรรมอาหาร”...
Update: 9 ธ.ค. 2554 View: 1877

โครงการเครื่องมือคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับผลิตภัณฑ์เกษตรและ อาหาร

ระยะเวลา : 15 ม.ค. 2554 ถึง 15 เม.ย. 2556
Update: 15 ม.ค. 2554 View: 2648

 Page: 1 of 3