โครงสร้างบุคลากร

ผู้อำนวยการอาวุโส สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

นางสาวพรรรัตน์ เพชรภักดี
Ms. Panrat Phechpakdee
โทรศัพท์ : +662 345-1260
โทรสาร : +662 345-1266-7 

E-mail : [email protected]

รองผู้จัดการแผนก

นางสาวภัทรันดา แสงมหะหมัด
Ms. Patranda Sangmahamad
โทรศัพท์ : 02 345 1264
โทรสาร : 02 345 1266-7 

E-mail : [email protected]
นางสาวเบญจวรรณ กุศลส่ง
Ms. Benjawan Kusolsong
โทรศัพท์ : 02 345 1264
โทรสาร : 02 345 1266-7 

E-mail : [email protected]

งานวิชาการสิ่งแวดล้อม - Eco Town

นางสรวงระวี คุณธนกาญจน์
Mrs. Suangrawee Khunthanakarn
โทรศัพท์ : 02 345 1155
โทรสาร : 02 345 1266-7 

E-mail : [email protected]
นางสาวนิตยา จิตรดำรง
Ms. Nittaya Jitdamrong
โทรศัพท์ : +662345-1263
โทรสาร : +662 345-1266-7 

E-mail : [email protected]
นางสาวสวรรยา จารีมิตร
Ms. Sawanya Jareemit
โทรศัพท์ : 02 345 1155
โทรสาร : 02 345 1266-7 

E-mail : [email protected]
นางสาวชนันดา ปัญญา
Ms. Chananda Panya
โทรศัพท์ : 02 345 1262
โทรสาร : 02 345 1266-7 

E-mail : [email protected]
นายจิณณธรรม หารเทา
Mr. Jinnathum hantaw
โทรศัพท์ : 02 345 1262
โทรสาร : 02 345 1266-7 

E-mail : [email protected]

งานวิชาการสิ่งแวดล้อม - CFO / CFP / Eco Factory / Eco Product / Green Card

นางสาววรณัฐ การิกาญจน์
Ms. Woranut Karikarn
โทรศัพท์ : 02 345 1156
โทรสาร : 02 345 1266-7 

E-mail : [email protected]
นายสามารถ สุขมั่น
Mr. Samart Sukman
โทรศัพท์ : 02 345 1265
โทรสาร : 02 345 1266-7 

E-mail : [email protected]
นางสาวชัชฎา แก้วเรือง
Ms. Chatchada Kaewrueang
โทรศัพท์ : 02 345 1157
โทรสาร : 02 345 1266-7 

E-mail : [email protected]
นายธงชัย อัมพรพะงา
Mr.
โทรศัพท์ : 02 345 1265
โทรสาร : 02 345 1266-7 

E-mail : [email protected]
นางสาวณิชกานต์ แสงทน
Ms. Nichakarn Sangthon
โทรศัพท์ : 02 345 1157
โทรสาร : 02 345 1266-7 

E-mail : [email protected]

งานฝึกอบรมและเยี่ยมชมโรงงาน

นายชาญณัฏฐ์ สนั่นเรืองศักดิ์
Mr. Channat Sananrueangsak
โทรศัพท์ : 02 345 1261
โทรสาร : 02 345 1266-7 

E-mail : [email protected]
นางสาวอนุษา สิกุลจ้อย
Ms. Anusa Sikunjoi
โทรศัพท์ : 02 345 1261
โทรสาร : 02 345 1266-7 

E-mail : [email protected]

Back to top