กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัด หรือ กรรมการ ป.ป.จ. และการสรรหากรรมการ ป.ป.จ.

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดตั้งศูนย์บริหารงาน ป.ป.ช. จังหวัด และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด เพื่อให้ภารกิจและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดหรือกรรมการ ป.ป.จ. บรรลุตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญ รวมทั้งเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยปัจจุบัน ได้มีการจัดตั้ง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ครบจำนวน 76 จังหวัด เมื่อเดือนมีนาคม 2556 ที่ผ่านมา

เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับพื้นที่ได้ครอบคลุมครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการสรรหากรรมการ ป.ป.จ. และการสรรหากรรมการ ป.ป.จ. ที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้ได้คนดีมีคุณธรรมและมีความรู้ความสามารถมาปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น สำนักงาน ป.ป.ช. ขอประชาสัมพันธ์กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัด หรือ กรรมการ ป.ป.จ. และการสรรหากรรมการ ป.ป.จ. 

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

  • ข้อมูลประชาสัมพันธ์กระบวนการสรรหากรรมการ ป.ป.จ.
  • สปอตวิทยุการสรรหากรรมการ ป.ป.จ. (ภาษาถิ่นภาคกลาง)
  • สปอตวิทยุการสรรหากรรมการ ป.ป.จ. (ภาษาถิ่นภาคเหนือ)
  • สปอตวิทยุการสรรหากรรมการ ป.ป.จ. (ภาษาถิ่นภาคใต้)
  • สปอตวิทยุการสรรหากรรมการ ป.ป.จ. (ภาษาถิ่นภาคอีสาน)

Back to top