งาน CSR ประจำปี 2552

ปัจจุบัน สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ได้มีการดําเนินงานด้าน CSR เพ่ือกระตุ้น และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งถือเป็นส่วนหน่ึงของ การพัฒนาสังคมอย่างย่ังยืน โดยสถาบันฯ เข้ามามีส่วนท้ังในด้านนโยบาย การสัมมนา และ สรา้งเครือข่าย

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

  • ความคืบหน้าการกำหนดเกณฑ์การปฎิบัติตามมาตรการ CSR ใน Supply Chain
  • ความคืบหน้าการกำหนดเกณฑ์การปฎิบัติตามมาตรการ CSR ใน Supply Chain