ปฏิทินกิจกรรมอบรมประจำปี 2562

ปฏิทินกิจกรรมอบรมประจำปี 2562

 

          ตามที่ประกาศกระทรวงอุตสหากรรมเรื่อง “การกำหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กำหนดวิธีการ
ควบคุมการปล่อยของเสียมลพิษหรือสิ่งใดๆที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมกำหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล
ผู้ปฏิบัติงานประจำ
 และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมดูแลสำหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554”  จึงจำเป็นที่ผู้ประกอบการจะต้องมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน
ได้แก่ ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม ผู้ควบคุมระบบบัดมลพิษ และผู้ปฏิบัติงานระบบบำบัดมลพิษ
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสหากรรม ดังกล่าว

         ในการนี้ สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม จึงได้กำหนดวันอบรมหลักสูตร 
บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

 

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

  • ใบสมัครเข้าร่วมการอบรม
  • ปฏิทินกิจกรรมอบรมปี 2562