สรุปผลกิจกรรม “อุตสาหกรรมดีเด่นปี 2560 (ประเภทรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม) แหล่งเรียนรู้และสร้างอาชีพที่ยั่งยืน”

สรุปผลงานสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

เดือนธันวาคม 2560

 

 

กิจกรรมศึกษาดูงาน “อุตสาหกรรมดีเด่นปี 2560 (ประเภทรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม) แหล่งเรียนรู้และสร้างอาชีพที่ยั่งยืน”

วันที่:            วันที่ 7 ธันวาคม 2560

สถานที่:        ณ บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด & ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เข้าร่วม :        17 คน

ประโยชน์ที่ผู้ประกอบการได้รับ

            เพื่อให้ผู้ประกอบการ/โรงงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกบริษัท สามารถนำเกณฑ์ และความรู้
ไปปรับใช้ บริหารการจัดการด้านพลังงานทดแทน ด้านสิ่งแวดล้อม ให้เหมาะสมกับกิจกรรม
ของแต่ละโรงงาน และสามารถอยู่ร่วมกันกับชุมชนได้อย่างเป็นมิตร รวมถึงการดำเนินธุรกิจควบคู่
กับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม จนนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป