Eco Innovation Forum 2017 เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในยุค 4.0

     

     เมื่อวันที่ 28-29 กันยายน พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จัดงานสัมมนาประจำปี Eco Innovation Forum 2017 เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในยุค 4.0 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป รวมทั้งสิ้น 1,531 คน

     ช่วงเช้า ได้รับเกียรติจากคุณเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับผู้ร่วมสัมมนาเข้าสู่งาน Eco Innovation Forum 2017 เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในยุค 4.0 ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน และ ได้รับเกียรติจาก ดร.สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรมกับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในยุค 4.0 ตามแนวทางประชารัฐ” พร้อมทั้งมอบโล่เกียรติยศและใบประกาศเกียรติคุณ สำหรับนิคมอุตสาหกรรมที่ได้การรับรองนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ Eco-Excellence จำนวน 1 แห่ง และระดับ Eco-Champion จำนวน 21 แห่ง และโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้การรับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) จำนวน 34 แห่ง

     ช่วงบ่าย ห้องสัมมนาแบ่งออกเป็น 2 ห้องย่อย ได้แก่
          ห้องที่ 1 การเสวนาในหัวข้อ “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 4.0 ทำได้ ไม่ไกลเกินจริง” โดยรับเกียรติจาก คุณนิพนธ์ จันทร์ทองใบ ผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล ได้แลกเปลี่ยนบทเรียนดีๆ จากความสำเร็จในการเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ Eco-Excellence แห่งแรกของประเทศไทย คุณจำเนียร แสงอรุณ ผู้จัดการส่วนความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) โรงงานอะโรเมติกส์ 2 แลกเปลี่ยนประสบการณ์การยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยใช้ Eco Factory และอุตสาหกรรมสีเขียว เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและยกระดับ และผู้แทนจากภาครัฐ หน่วยงานการศึกษา หน่วยงานท้องถิ่น ภาคประชาชน ซึ่งได้ร่วมงานกับสมาคมเพื่อนชุมชน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการส่งเสริมเครือข่ายอุตสาหกรรมสีเขียว และ Eco Community
          ห้องที่ (2) กฎหมายสิ่งแวดล้อมเพื่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยได้รับเกียรติ จาก ผศ.ดร.โกวิท สุวรรณหงษ์ รองคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และคุณอรุณกิจ สิทธิไชย นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ ส่วนน้ำเสียอุตสาหกรรม สำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ บรรยายให้ความรู้เรื่องกฎหมายสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมไทยสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมยั่งยืน

     วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2560 งานสัมมนาแบ่งออกเป็น 4 ห้องย่อย ได้แก่

     ห้องที่ 1 นโยบายและการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศโดยได้รับเกียรติจาก ดร.เดชา พิมพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมโรงงานอุตสาหกรรม และคุณสมจิณณ์  พิลึก รองผู้ว่าการ สายงานกิจการพิเศษ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บรรยายในหัวข้อทิศทางและความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในยุค 4.0 และเสวนาในหัวข้อ มาตรการสนับสนุนนิคมอุตสาหกรรมและโรงงานอุตสาหกรรมในการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในยุค 4.0 ตามแนวทางประชารัฐ

     ห้องที่ 2 เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศได้รับเกียรติจาก คุณพชร ใยบัวเทศ กรรมการบริหาร บริษัท กรีน เวิลด์ โซลูชั่น เทคโนโลยี่ จำกัด และคุณพิมลวรรณ สิงหวงษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอดวานซ์ไบโอเทคอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บรรยายในหัวข้อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม และการบรรยายในหัวข้อ Sustainable Industrial Waste Management: Technologies and Critical Success Factors for Waste and Waste to Energy Infrastructure Development in Thailand โดย Dr.Chindarat Taylor, FRSA Founder and Director Resource Efficiency Pathway, UK and Thailand

     ห้องที่ 3 มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุภาวิณี กฤษณาวัฒนา กรรมการบริหารสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม บรรยาย “ที่มาและความสำคัญในการปรับปรุงมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)” และผศ.ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยาย เรื่อง ร่างข้อกำหนดมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1) และรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

     ห้องที่ 4 การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 6 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ สุภัทรา  โกศัยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวเปิดการประชุมวิชาการฯ และการบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาวิศวกรรมและสร้างสรรค์นวัตกรรมในยุคอุตสาหกรรม 4.0 โดย นายคณาธิศ เกิดคล้าย ผู้อำนวยการกลุ่มการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมโรงงานอุตสาหกรรม จากนั้นเป็นการนำเสนอผลงานวิชาการ โดย คณะบุคลากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

     นอกจากนี้ ภายในงานสัมมนาฯ มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม จากบริษัทต่างๆ รวมถึงการแสดงผลงานของนักเรียนและชุมชน อาทิ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล กรมโรงงานอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม บริษัท ดูแอนด์บี จำกัด บริษัท อีสเทิร์นไทย คอลซัลติ้ง 1992 จำกัด บริษัท สยามเอ็นไวรอนเมลทอลเทคโนโลยี จำกัด บริษัท กรีนเวิลด์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด บริษัท เวสท์ แมเนจเม้นท์ สยาม จำกัด บริษัท แอดวานซ์ ไบโอเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด สมาคมเพื่อนชุมชน (ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน) ชมรมศิลปะการวาดรูป รวมถึงการบริการนวดแผนไทยจากนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาชะอางค์ จังหวัดระยอง

     ทั้งนี้ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนในการจัดงานในครั้งนี้ ได้แก่ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด สมาคมเพื่อนชุมชน บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด บริษัท บีสไพพ์ฟิตติ้งอินดัสตรี จำกัด (คุณอภิชิต) บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

     ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เป็นการจัดงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เน้นการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เริ่มตั้งแต่การลงทะเบียนออนไลน์ผ่านสื่อเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถแจ้งชื่อได้ที่ตู้ลงทะเบียนบริเวณหน้าห้องสัมมนาพร้อมรับคิวอาร์โค๊ด เพื่อนำไปรับของที่ระลึกจากงานสัมมนาเป็น Thumb Driveขนาด 4-8 GB ซึ่งผู้เข้าร่วมงานสามารถดาวน์โหลดเนื้อสัมมนาได้ที่จุดบริการหน้าห้องสัมมนา และนอกจากแนวคิดการจัดงานที่ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าแล้ว ยังเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการจัดงานและทำการชดเชยให้เป็นศูนย์ เพื่อร่วมป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งของระบบการซื้อขายคาร์บอนเครดิตอีกทางหนึ่งด้วย

รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง