สรุปผลกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนบางจาก (Sunny Bangchak) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา & บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด

สรุปผลงานสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

เดือน สิงหาคม

กิจกรรมศึกษาดูงาน“ฟาร์มโซล่าร์เซลล์ขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย &โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 และ Lean Management”

วันที่:            วันที่ 30สิงหาคม 2560

สถานที่:        ณ ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนบางจาก (Sunny Bangchak) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา& บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด

ผู้เข้าร่วม :        27 คน

ประโยชน์ที่ผู้ประกอบการได้รับ

         เพื่อให้ผู้ประกอบการ/โรงงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกบริษัท สามารถนำเกณฑ์ และความรู้ไปปรับใช้ บริหารการจัดการด้านพลังงานทดแทน ด้านสิ่งแวดล้อม ให้เหมาะสมกับกิจกรรมของแต่ละโรงงาน และสามารถอยู่ร่วมกันกับชุมชนได้อย่างเป็นมิตร รวมถึงการดำเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม จนนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

  • รายงานสรุป