สรุปผลกิจกรรม “มาตรฐานอาคาร LEED ระดับทอง นวัตกรรมเกี่ยวกับ การประหยัดพลังงาน และศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ อุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม)”

สรุปผลงานสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

เดือนตุลาคม 2560

 

 

กิจกรรมศึกษาดูงาน“มาตรฐานอาคาร LEED ระดับทอง นวัตกรรมเกี่ยวกับ การประหยัดพลังงาน และศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ อุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม)”

วันที่:            วันที่ 31ตุลาคม 2560

สถานที่:        ณ บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) & บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้เข้าร่วม :        20 คน

ประโยชน์ที่ผู้ประกอบการได้รับ

          ณ บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมได้รับเกียรติ จากคุณวันชัย  เหลืองวิริยะ กรรมการผู้จัดการ และทีมงานบรรยายประวัติความเป็นมาของบริษัท มาตรฐาน ISO ของบริษัท เทคนิคของเตาเผาขยะ กระบวนการเผาของเสียอันตราย ระบบรับ
และลำเลียงของเสีย รวมถึงตอบข้อซักถามของคณะผู้เยี่ยมชมดูงาน และพาไปเยี่ยมชมระบบการควบคุมการทำงานของเตาเผา และถ่ายรูปร่วมกันก่อนกับ หลังจากนั้นคณะผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานต่อ
ณ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติจากคุณ Dick Hsieh ประธานบริหาร/ ประธานกรรมการบริหาร เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และบริหารความเสี่ยง กล่าวต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงาน และทีมงานของบริษัทได้บรรยายประวัติความเป็นมา กระบวนการทำงานของบริษัท ระบบการจัดการพลังงาน และแนะนำมาตรฐาน LEEDและตอบข้อซักถาม ก่อนจะพาเยี่ยมชมโรงงาน
จากจัดกิจกรรมศึกษาดูงานครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการ/โรงงาน ผู้เข้าเยี่ยมชมทุกบริษัท สามารถ
นำความรู้ไปปรับใช้ในด้านบริหารการจัดการด้านพลังงาน การจัดการกากของเสีย และมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ให้เหมาะสมกับกิจกรรมของแต่ละบริษัท รวมถึงดำเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม จนนำไปสู่การพัฒนาที่ยังยืนต่อไป