สรุปผลกิจกรรมศึกษาดูงาน บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาพระประแดง

สรุปผลงานสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

เดือนมิถุนายน  2560

 

 

การเข้าศึกษาและเยี่ยมชมดูงาน“บริษัทที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่น

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ณ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาพระประแดง

ผู้เข้าร่วม 16 คน

ประโยชน์ที่ผู้ประกอบการได้รับ เพื่อให้ผู้ประกอบการ/โรงงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน สามารถนำเกณฑ์และความรู้ที่ได้ไปปรับใช้และบริหารจัดการด้าน CSR ให้เหมาะสมกับกิจกรรมของโรงงาน และสามารถอยู่ร่วมกันกับชุมชนได้ รวมถึงการดำเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม จนนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

  • รายงานการสรุปผลชมโรงงานอายิโนะโมะโต๊ะ