Download เอกสารประกอบการสัมมนา การสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

  • ผลการดำเนินงานโครงการ
  • นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  • (ร่าง) คู่มือการขอรับรองการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ