งานสัมมนาวิชาการสถาบันฯ ประจำปี 2551 หัวข้อ Waste Innovation and Solution : 2008

งานสัมมนาวิชาการประจําปี 2551 
หัวข้อ “Waste Innovation and Solution : 2008”
วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2551 เวลา 08.00-17.00 น.
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ หลักสี่ กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

  • ประมวลภาพงานสัมมนาวิชาการประจําปี 2551