งานสัมมนาวิชาการสถาบันฯ ประจำปี 2550 หัวข้อ ความรับผิดชอบต่อสังคมสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

รายงานการจัดงานสัมมนาประจำปี 2550
“ความรับผิดชอบต่อสังคมสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน”
วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2550 ณ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

ในปัจจุบันจากความตื่นตัวของทั่วโลกที่ต้องการเห็น องค์การและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น ทำให้ทั้งองค์กรต่างๆ จะต้องมีการปรับตัวเพื่อแสดงถึงการเป็นองค์กรที่ดีของสังคม อย่างไรก็ตามขอบเขตของกิจกรรมที่แสดงให้ถึงความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) นั้น ยังไม่ได้มีการกำหนดเป็นแนวทางปฎิบัติอย่างเป็นทางการที่เด่นชัด ทำให้แต่ละองค์กรต้องเร่งศึกษาหาความรู้และทำความเข้าใจถึงความหมายและกิจกรรมที่องค์กรควรจะต้องดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องและสอดรับกับมาตรฐานต่างๆ สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จึงประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการระดับชาติในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคมสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน” เพื่อนำเสนอทิศทางของการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมที่เหมาะสมกับประเทศไทยและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และกรณีตัวอย่างภาคธุรกิจที่ได้นำแนวคิดของ CSR มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้ภาคธุรกิจตระหนักถึงเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม

 

 

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

  • รายงานการจัดงานสัมมนาประจำปี 2550