งาน Eco-Products ประจำปี 2551

1.  สรุปผลกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจําปี 2551 CO2 KICK THE HABIT! TOWARDS A LOW CARBON CREDIT ECONOMY วิกฤตโลกร้อน เปลี่ยนพฤติกรรม ปรับแนวคิด สู่เศรษฐกิจคารบอนต่ำ ระหว่างวันที่ 5-8 มิถุนายน 2551 ณ อิมแพค เมืองทองธานี HALL 9 

2.  สรุปผลการเข้าร่วมนิทรรศการ Eco-Products International Fair 2008 ระหว่างวันที่ 1- 4 มีนาคม 2551 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ด้วย THE ASIAN PRODUCTIVITY ORGANIZATION (APO) ได้เชิญ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมจัดงานแสดงนิทรรศการ Eco – products International Fair 2008 ณ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม ในระหว่างวันที่ 1 – 4 มีนาคม 2551 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของนานาประเทศทั่วโลก ภายใต้หัวข้อ “อดีต ปัจจุบัน อนาคตการผลิตและการบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ในประเทศไทย ที่มีความตระหนักถึงความสำคัญในการผลิต การบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดีที่จะนำไปสู่การส่งเสริมและการสนับสนุนการผลิตการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งภายในงานดังกล่าวทางสถาบัน THE ASIAN PRODUCTIVITY ORGANIZATION (APO)ได้เรียนเชิญผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมฯ เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในการจัดงานครั้งนี้ด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรณรงค์และเผยแพร่ความรู้ และผลการดำเนินงานของประเทศไทยในด้านผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัทต่างๆในประเทศไทยให้ต่างประเทศได้รับทราบ

 

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

  • เวียดนามกับความสำเร็จ ในการจัดงานครั้งแรก Eco-products international fair 2008
  • สรุปผลกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจําปี 2551