งาน Eco-Products ประจำปี 2548

Eco-Products International Fair 2005

ภายใต้ชื่องาน “มหกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมและพลังงานนานาชาติ Eco-Products International Fair 2005” 
ณ อิมแพคเมืองทองธานี 


จัดโดยความร่วมมือของ 3 องค์กรหลัก คือ
-  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
-  สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
-  Asian Productivity Organization (APO)

 

EPIF Exhibitors in 2005

Agriculture Technology
• Automotive Industry
• Cement Industry
• Environmental Management Industry
• Glass Manufactory Industry
• Eco-Tourism
• Electrical Electronic @ Allied Industry
• Textile Industry

 

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

  • Eco-Products International Fair 2005