การให้บริการ

1. งานด้านวิชาการ
-  ให้บริการที่ปรึกษาเชิงลึกเพื่อพัฒนาสู่ Eco Product, Eco Factory และ Eco Industrial Town
-  ให้บริการที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การลดต้นทุนการผลิต และลดปัญหามลพิษที่เกิดขึ้น
-  ให้บริการด้านการประเมินศักยภาพการดำเนินงานตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

2. งานด้านปรับปรุงกระบวนการผลิต
-  ให้คำปรึกษาด้านฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Product) คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
    (Footprint of Organization) การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยีสะอาด
    และระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม
-  บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Laboratory) วิเคราะห์คุณภาพน้ำ/อากาศ/กากอุตสาหกรรม
-  งานออกแบบ ติดตั้ง และปรับปรุงระบบบำบัดมลพิษของโรงงาน

3. งานด้านกิจกรรม/งานสัมมนา/งานฝึกอบรม

- กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานในประเทศและต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง/ปี
- อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในโรงงาน ไม่น้อยกว่า 8 ครั้ง/ปี
- งานสัมมนาวิชาการประจำปี ปีละ 1 ครั้ง

4. งานด้านข้อมูลข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

- รับฟรีหนังสือทำเนียบสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ฉบับล่าสุด พร้อมสิทธิประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์
  สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านหนังสือฯ
- เข้าร่วมแสดงนิทรรศการและประชาสัมพันธ์หน่วยงานผ่านกิจกรรมที่สถาบันฯ จัดขึ้น
- สัมภาษณ์ผู้บริหารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และโทรทัศน์ของ ส.อ.ท.

 

 

 

Back to top