ความเป็นมา

 

สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2533 ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา(USAID) ในขณะนั้นมีฐานะเป็นโครงการ การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม มีเป้าหมายเพื่อรณรงค์ให้ภาคอุตสาหกรรมเกิดความตื่นตัวในปัญหาสิ่งแวดล้อมและให้ความสำคัญ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในโรงงาน ต่อมาเมื่อความสนับสนุนจาก USAID สิ้นสุดลง ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2538 โครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมได้รวมเข้าไปอยู่ในโครงสร้างของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และเปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น "สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม" สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2541

 

Back to top