วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. พัฒนามาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของสมาชิกฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

2. ส่งเสริมและพัฒนาให้สมาชิกฯ เป็นโรงงานสีเขียวตามนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรม

3. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มช่องทางการแข่งขันในตลาดโลก

4. ส่งเสริมให้สมาชิกฯ มีการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ได้รับการยอมรับจากชุมชนและสังคม

Back to top