โครงการให้คำปรึกษาและบริการห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมส่วนภูมิภาค

รายละเอียดอื่นๆ

สถานะการดำเนินงาน
-  บริการตรวจวิเคราะห์มลพิษน้ำ อากาศ กากอุตสาหกรรม และจัดทำรายงาน EIA Monitoringจำนวน 28 ราย

งานที่ปรึกษาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม : 
-  งานขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน จำนวน 2 ราย
-  โครงการส่งเสริมการใช้คาร์บอนฟุตพริ้นท์บนผลิตภัณฑ์ (Carbon footprint of Product) กลุ่มบริษัทในเครือสหพัฒน์ จำนวน 5 ราย
-  งานสำรวจประเมินพื้นฐานความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมจากการปฎิบัติงานในพื้นที่ บจก.ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จ.ระยอง

 

Back to top