โครงการฝึกอบรม เรื่อง “การบริหารจัดการเพื่อลดการระบายมลพิษอากาศหลัก (SO2, NOx และ TSP) จากโรงงานอุตสาหกรรม

หลักการเหตุผล

เป็นโครงการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดระยองและพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง ในด้านการบริหารจัดการมลพิษทางอากาศ ข้อกำหนด กฎหมาย และแนวทางการป้องกันมลพิษทางด้านอากาศ เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายและลดปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการประกอบการ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

 

Back to top