โครงการการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ : LCA

หลักการเหตุผล

ปัจจุบันการเติบโตและขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การบริโภคสินค้า และบริการเพื่อสนองตอบความต้องการขั้นพื้นฐานและอำนวยความสะดวกแก่มนุษย์ แต่อีกนัยสำคัญหนึ่งผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม กอปรกับกระแสการเปลี่ยนแปลงต่างๆ จากภายนอกประเทศ เช่น ปัญหาการกีดกันทางการค้าทั้งทางด้านภาษีและมิใช่ภาษี โดยมีการนำประเด็นทางสิ่งแวดล้อมมาเป็นเงื่อนไขของประเทศ คู่ค้า ซึ่งกฎระเบียบส่วนใหญ่จะนำหลักการของการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร หรือเรียกว่าการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA) มาเป็นเครื่องมือดำเนินการ

การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เป็นวิธีการในการวิเคราะห์ และประเมินปัญหาและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในเชิงปริมาณ ที่เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์ทั้งวัฏจักรชีวิต ตั้งแต่การสกัดหรือ การได้มาซึ่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนส่งและการแจกจ่าย การใช้งานผลิตภัณฑ์  การใช้ใหม่ / แปรรูป และการจัดการเศษซากของผลิตภัณฑ์หลังจากการใช้งาน อาจกล่าวได้ว่าพิจารณาผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่เกิดจนตาย (Cradle to Grave) โดยมีการระบุถึงปริมาณพลังงานและวัตถุดิบที่ใช้ รวมถึง ของเสียที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม โดยจะพิจารณาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมไปถึงระบบนิเวศสุขอนามัยของชุมชน และปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก ทั้งนี้เพื่อนําผลไปใช้ในการกําหนดนโยบายการออกแบบผลิตภัณฑ์ การปรับกระบวนการผลิต หรือเพิ่มทางเลือกในการผลิต เพื่อลดผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อมและให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้ประกอบการสามารถนําวิธีการประเมินวัฏจักรชีวิตไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพิ่มขีดความสามารถทางด้านการค้าในตลาดการค้าเสรี ตลอดจนการกําหนดนโยบายสินค้าที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

 

 

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อจัดทำฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ของวัสดุพื้นฐานอุตสาหกรรมของประเทศ (National LCI Database) ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่คัดเลือก 2 กลุ่ม (รายสาขา)

2.  เพื่อประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment : LCA) ของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรม 2 กลุ่ม (รายสาขา) พร้อมแนวทางปรับปรุงแก้ไข

3.  เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดทำเอกสารเพื่อขอฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint Label) ของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่คัดเลือกไม่น้อยกว่า 2 กลุ่ม (รายสาขา) จำนวน 10 ผลิตภัณฑ์

4. ส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีความรู้ความเข้าใจด้าน LCA และสามารถประยุกต์ใช้ในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร

ประโยชน์ที่จะได้รับ

1. ฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ของวัสดุพื้นฐานอุตสาหกรรมของประเทศไทย (National LCI Database) ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่คัดเลือก 2 กลุ่ม (รายสาขา) เป้าหมาย

2. ผลประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment: LCA) ของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรม 2 กลุ่ม (รายสาขา)เป้าหมาย พร้อมแนวทางปรับปรุงแก้ไขและการประยุกต์ใช้ เช่น การจัดทำเอกสารเพื่อขอฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint Label) การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco Design) และการจัดทำเอกสารแสดงค่าผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Product Declaration / EPD) เป็นต้น

3. ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมมีความรู้ความเข้าใจด้าน LCA และสามารถประยุกต์ใช้ในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

กลุ่มอุตสาหกรรม 2 กลุ่ม (รายสาขา) เป้าหมาย

1. รายสาขาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์น้ำตาล

    - น้ำตาลทรายดิบ

    - น้ำตาลทรายขาว

    - น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์

2. รายสาขากลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรุงและส่วนประกอบอาหารที่ทำจากพืช 

    - ซอสมะเขือเทศ

    - น้ำมันถั่วเหลือง

    - พริกแกงมัสมั่น

 

ผู้ดำเนินการโครงการ

สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

หน่วยงานสนับสนุนโครงการ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ผลสำเร็จของโครงการ

เอกสารคู่มือ "LCI-LCA แนวปฏิบัติในการจัดทำข้อมูลวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ ในอุตสาหกรรมอาหาร"

 • LCI-LCA แนวปฏิบัติในการจัดทำข้อมูลวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์น้ำตาลทรายดิบ
 • LCI-LCA แนวปฏิบัติในการจัดทำข้อมูลวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์น้ำตาลทรายขาว
 • LCI-LCA แนวปฏิบัติในการจัดทำข้อมูลวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์
 • LCI-LCA แนวปฏิบัติในการจัดทำข้อมูลวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์น้ำมันถั่วเหลือง
 • LCI-LCA แนวปฏิบัติในการจัดทำข้อมูลวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ซอสมะเขือเทศ
 • LCI-LCA แนวปฏิบัติในการจัดทำข้อมูลวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์พริกแกงมัสมั่น

รายละเอียดอื่นๆ

(ผู้ที่เข้าร่วมโครงการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)

อัลบั้มภาพ

IMG_7940-resize.jpg
IMG_7905-resize.jpg
IMG_7918-resize.jpg
IMG_7936-resize.jpg
IMG_7844-resize.jpg
IMG_7904-resize.jpg
 • IMG_7940-resize.jpg
 • IMG_7905-resize.jpg
 • IMG_7918-resize.jpg
 • IMG_7936-resize.jpg
 • IMG_7844-resize.jpg
 • IMG_7904-resize.jpg

 

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

 • 1.ชี้แจงรายละเอียดโครงการ LCA
 • 2 บรรยาย LCA
 • 3. บรรยาย Carbon Footprint-Mar.
 • สรุปผลการดำเนินโครงการ
 • อุตสาหกรรมเครื่องปรุงฯ
 • อุตสาหกรรมน้ำตาล

Back to top