กิจกรรมศึกษาดูงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 5-10 ธันวาคม 2560

 

ขอเชิญร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 5-10 ธันวาคม 2560

 

ราคา 65,900 บาท/ท่าน ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
(ต้องการ
พักเดี่ยว ชำระเพิ่ม 8,000 บาท/ท่าน, เดินทางด้วยตั๋วโดยสารชั้นธุรกิจ ชำระเพิ่ม 45,000 บาท/ท่าน)

อัตราค่าบริการรวม

 - ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด โดยสายการบินไทย (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะฯ เท่านั้น)

  - ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

 - ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.

 - ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

 - ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน ห้องละ 2 ท่าน

  - ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

 - ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

 - ค่ามัคคุเทศน์คอยบริการตลอดการเดินทาง

 - ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

  - ฟรี WIFI ตลอดการเดินทาง

 

พิเศษ!! จองก่อนวันที่ 20 ตุลาคม 2560 รับส่วนลด 1,000 บาท/ท่าน

 

รับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่าน หมดเขตรับสมัคร 10 พฤศจิกายน 2560

 

สมัครออนไลน์กิจกรรมศึกษาดูงานได้ที่https://goo.gl/forms/je1o1bDZVU9H93zW2 หรือ สมัครผ่านอีเมล์ nichakarns@off.fti.or.th

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม (คุณณิชกานต์ แสงทน)  02-345-1157

Back to top