งาน Eco-Products ประจำปี 2550

สรุปผลการจัดงาน Eco-products
“ลดโลกร้อนด้วยผลิตภัณฑ์สีเขียว”
ภายใต้งาน “ครบรอบ 40 ปี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย”
19 - 23 กันยายน พ.ศ. 2550 เวลา 10.00 - 20.00 น. ฮอลล์ 2-3
ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี


ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัญหาหนึ่งที่กำลังได้รับความสนใจในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่มีการนำทรัพยากรธรรมชาติ มาใช้เป็นวัตถุดิบและพลังงาน รวมถึงการเพิ่มขึ้นของประชากร ซึ่งส่งผลต่อการใช้ทรัพยากรและพลังงานผ่านการบริโภคสินค้า บริการ และการประกอบกิจกรรมต่างๆในระดับที่สูงมากและมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม การขาดแคลนทรัพยากร การใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยเกินขีดจำกัดของทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงปัญหามลภาวะภาวะต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ และเป็นปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งก่อความเดือดร้อนแก่ประเทศไทยและประชาคมโลกในปัจจุบัน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และส่งเสริมผลิตและการบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม